Life Projekt - Flussperlmuschel DE | NL | EN | FR
made by mum.lu

Karten

Das Natura 2000 Netz im Ourtal

Zone de protection spéciale (ZPS) Vallée supérieure de l’Our et affluents de Lieler à Dasbourg (LU0002003).

Diese Karte zeigt das Projektgebiet des LIFE Projekts.

 Zone Zone "Oiseaux" (LU0002003)

Zone spéciale de conservation (ZSC) Vallée de l´Our de Ouren à Bettel (LU0001002).

Zone Zone "Habitats" (LU0001002)

Dieses Projekt wird von der Europäischen Union kofinanziert

 

Impressum